www.sedacivaky-eshop.cz

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti VIPERA, sro, IČO: 45 916 641, DIČ: 2023133860, se sídlem: Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina,
zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl C, vložka 53736 / L (dále jen "Prodávající")


I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.sedacivaky-eshop.cz (dále jen "zboží" ) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "kupní smlouva"). Tyto VOP vytvářejí pravidla pro realizaci koupě a prodeje zboží a platí na území Slovenské republiky, České republiky a ostatních členských států EU.
 2. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.sedacivaky-eshop.cz.
 3. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku zůstávají těmito VOP nedotčeny.II. Definice pojmů

 1. Prodávající: VIPERA, s. r. o., IČ: 459 166 41, DIČ: 2023133860, se sídlem: Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina.
 2. Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím elektronického obchodu na www.sedacivaky-eshop.cz.
 3. Elektronická objednávka: Objednání prostřednictvím formuláře je podmíněno vyplněním kontaktních údajů, doručovací adresy případně fakturační adresy Kupujícího, je-li jiná než doručovací. Objednávkový formulář také obsahuje seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu na www.sedacivaky-eshop.cz a celkovou cenu tohoto zboží včetně dopravy.
 4. Odeslání objednávky je podmíněno souhlasem Zákazníka s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Souhlasem se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. X.
 5. Smluvní strany: Prodávající a Kupující.


III. Proces uzavření Kupní smlouvy

 1. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy. Potvrzením validačního linku zaslaného na mailovou adresu Kupujícího se elektronická objednávka stává závaznou.
 2. Kupní smlouva na dálku mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení validačního linku Kupujícím. Validační link je součástí elektronické objednávky zaslané Kupujícímu na jím zadanou mailovou adresu, kterou Prodávající potvrzuje obsah elektronické objednávky Kupujícího. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Po nesplenení výše uvedených podmínek se má za to, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě zaslané Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky Kupující nepotvrzuje validační link zaslán na mail ale neprodleně kontaktuje Prodávajícího telefonicky nebo na e-mailovou adresu obchod (zavináč) sedacivaky-eshop.cz a vyrozumí ho o vzniklé nesrovnalosti.
 3. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
      
  a) Identifikace Kupujícího, t. j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
      
  b) Název objednávaného zboží s určením barevné složení podle katalogu;
      
  c) Množství objednávaného zboží;
      
  d) Celková cena zboží, která je uvedena vždy vedle vybraného zboží na internetové stránce Prodávajícího www.sedacivaky-eshop.cz. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak;
      
  e) Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);
      
  f) Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).
 4. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího bodu, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího mailem nebo telefonicky a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
 5. Odeslání objednávky je podmíněno souhlasem Zákazníka s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasem se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. X.
 6. Kukujúci má právo do 24 hodin od zadání objednávky, tuto stornovat oznámením:

      
  a) doručeným poštou na adresu sídla Prodávajícího
      
  b) e-mailem na elektronickou adresu obchod (zavináč) sedacivaky-eshop.cz. nebo
      
  c) doručením do sídla Prodávajícího - čas se upřesní po dohodě s pracovníky Prodávajícího.


IV. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za zboží celkovou cenu vyplývající z elektronické objednávky (včetně nákladů na dopravu), která byla zaslána na e-mail Kupujícího.
 2. Platby se provádějí v EUR, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
  a) PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU:
     
  Při tomto způsobu platby Kupující hradí celou částku za zboží (včetně dopravy) uvedenou v elektronické objednávce přímo kurýrovi při převzetí zboží;
  b) PLATBA PŘEDEM:
  Při tomto způsobu platby je Kupujícímu zaslané zboží kurýrní službou po uhrazení a připsání celé částky zboží (včetně dopravy) uvedené v elektronické objednávce ve prospěch účtu Prodávajícího 2400235756 / 2010 Fio banka. Variabilní symbol: použijte vygenerované číslo Vaší elektronické objednávky. Při částce objednávky nad 10 000,00 s DPH je třeba zaplatit celou částku způsobem předem převodem na účet - v tomto případě není možné jako způsob platby zvolit platbu na dobírku.V. Informace o zboží a ceně

 1. Prodávající zveřejňuje aktuální seznam výrobků, které nabízí k prodeji Zákazníkovi na webové stránce www.sedacivaky-eshop.cz.
 2. Ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží v e-shopu zahrnují daň z přidané hodnoty. Tyto ceny nezahrnují cenu za přepravu.
 3. Všechny akce platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.
 4. Velikost zboží se může lišit od deklarované velikosti +/- 5 cm. Velikost zboží se měří od základny vaku, po jeho ploše až k vrchnímu cípu sedacího vaku.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou v e-shopu.VI. Dodací podmínky - přeprava a dodání zboží

 1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Kupující potvrdil v maily zaslán validační link. Dodací doba se obvykle pohybuje v rozmezí od 7 - 14 pracovních dní.
 2. Kupující si může kontrolovat stav vyřízení objednávky opětovným kliknutím na validační link, který mu byl zaslán na jeho mail spolu s elektronickou objednávkou nebo telefonicky či e-mailem u Prodávajícího.
 3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pantech 18, 83106 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 100759 / B. na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v Objednávkovém formuláři. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu nese Kupující.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny (vtátane dopravy).
 5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list a záruční doklad.
 6. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. Při viditelném poškození obalu zboží, zboží nepřebírejte! Za takto vzniklé škody je odpovědná kurýrní společnost, ne Prodávající. V případě poškození zboží je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Přepravce je povinen prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu a vrácení poškozeného zboží tak nebude prodejcům akceptováno. Obal, ve kterém je zboží doručeno zákazníkovi slouží pouze k ochraně zboží během přepravy, ne na uskladnění zboží v obalu.
 7. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího.
 8. Zboží dodává Prodávající výlučně na území České republiky a Slovenské republiky. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení (e-mailem) si ceny za přepravné a balné a případně dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 9. Jiný způsob dodání zboží jako je přeprava ve smyslu odstavce 3 tohoto článku je vyloučen např. zaslání zboží poštou apod ..
 10. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít / odmítnout pokud zjistí, že obal zboží je vážně poškozen a lze předpokládat, že došlo i k poškození vnitřního obsahu nebo zboží zjevně neodpovídá předmětu kupní smlouvy za podmínky, že uvede důvody odmítnutí. Zákazník je také povinen neprodleně informovat Prodávajícího e-mailem na elektronickou adresu obchod (zavináč) sedacivaky-eshop.cz. Pokud Zákazník bezdůvodně odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s doručováním zboží.
 11. Cena poštovného:
  • při platbě předem převodem na účet je cena 370,00 Kč s DPH (za předpokladu, že celková hmotnost zásilky presihane hmotnost 10kg)
  • při platbě při dodávce na dobírku je cena 420,00 Kč s DPH (za předpokladu, že celková hmotnost zásilky presihane hmotnost 10kg.
 12. Pokud celková hmotnost zásilky přesáhne hmotnost 10kg, Prodávající je oprávněn Kupujícímu účtovat další poštovné o čemž bude Kupující neprodleně informován.
 13. V případě změny ceny přepravy v důsledku objednání nadměrného zboží může cena za přepravu upravit, o této změně bude Kupující neprodleně před předáním zboží k přepravě informován.VII. Storno objednávky

 1. Kupující právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením prostřednictvím validačního linku zaslaného na e-mail Kupujícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • V případě objednávky na dobírku doručenou kurýrem, pokud objednávku nebylo možné doručit (chybně uvedené telefonní číslo / nedostupný, špatně uvedená adresa doručení, neodpovídá na e-maily atd.)
  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14-ti dnů.VIII. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

 1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 14 pracovních dnů od převzetí zboží, pokud si Prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti ohledně odstoupení ( dále jen "informace"), přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zákazník má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet ho obdobným způsobem jako je obvyklé při klasickém nákupu v kamenném obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Kupující je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží. Pokud Prodávající poskytl Kupujícímu informace až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost. Pokud Prodávající neposkytl Kupujícímu informace ani v dodatečné lhůtě, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu lhůty na odstoupení od smlouvy. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Zboží se považuje za převzatý Kupujícím okamžikem, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:
  • zboží objednané zákazníkem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
  • dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  • zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 3. Kupující uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy oznámením o odstoupení resp. formulářem zveřejněným na internetové stránce Prodávajícího:
  • zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Prodávajícího
  • zaslaným e-mailem na elektronickou adresu Prodávajícího
 4. O přijetí oznámení o odstoupení Prodávající upozorní Kupujícího e-mailem do 24 hodin od doručení tohoto oznámení. Pokud Kupujícímu e-mail potvrzující doručení oznámení v této době nebude zaslán, je jeho právem telefonicky nebo e-mailem si tuto informaci vyžádat.
 5. Prodávající tímto zákazníka informuje, že Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené Neprovozní prostorů prodávajícího ao změně některých zákonů v platném znění, a to zejména, pokud jde o zboží zhotovené podle zvláštních požadavků Kupujícího nebo zboží určené zvlášť pro jednoho Kupujícího nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.
 6. Ustanovení o odstoupení výslovně neplatí pro právnické osoby a pro fyzické osoby-podnikatele i fyzické osoby-nepodnikatele nesplňujících vymezení v zákoně č. č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služiebna základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené Neprovozní prostor prodávajícího a o změně některých zákonů v platném znění.
 7. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si Prodávající a Kupující všechny vzájemně přijatá plnění, a to nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení společnosti Prodávajícího. Kupující spolu s vráceným zbožím musí předložit doklad o koupi zboží. Kupující zboží, pokud je to možné, zašle zpět nepoužívaný, nepoškozené a v původním obalu. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je používán nebo poškozený uhradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s opravou zboží nebo jeho uvedením do původního stavu.
 8. Kupující nese náklady na vrácení zboží pokud toto zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, jinak tyto náklady nese Prodávající. Cenu poštovného vrátí Prodávající v hodnotě 5 € na účet Kupujícího. Kupující může požádat Prodávajícího o odvoz vráceného zboží, v takovém případě má Prodávající právo na poplatek za odvoz ve výši přepravního dle aktuálního ceníku. Za kvalitativní nedostatek se však nepovažuje velikostní rozdíl + 6 cm nebo - 6 cm od deklarované velikosti zboží.
 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Kupující řádně a včas neuhradí kupní cenu nebo pokud Kupující řádně a včas nepřevezme dodané zboží, a to písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným Kupujícímu e-mailem nebo doporučeně poštou.IX. Záruční doba a vady zboží a služeb

 1. Reklamací se rozumí uplatnění práva vyplývajícího z odpovědnosti za vady zboží. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu příslušných právních předpisů zejména § 619 a násl. Občanského zákoníku (odpovědnost za vady prodané věci). Kupující má práva vyplývající z odpovědnosti za vady ve smyslu příslušných právních předpisů zejména § 622 a násl. Občanského zákoníku.
 2. Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, které byly způsobeny opotřebením zboží v důsledku jeho obvyklého užívání, nepřiměřeného užívání, nevhodného ošetřování, vlivu povětrnostních podmínek nebo úmyslného poškození, mechanickým poškozením nebo zásahem třetí osoby. Neodpovídá také za vady zboží, na které Kupujícího upozornil před uzavřením kupní smlouvy.
 3. Prodávající neodpovídá za mírnou ztrátu objemu sedacích vaků prodávaných na www.sedacivaky-eshop.cz. Vaky jsou plněné polystyrenem a jeho objem se ztrácí obvylkým užíváním. Prodávající také neodpovídá za dlouhodobé udržení barvy látky sedacích vaků, barva látky se může měnit zejména vyplývá slunečního záření, UV záření nebo za přítomnosti různých chemikálií.
 4. Reklamaci musí Kupující uplatnit u Prodávajícího oznámením o vadách zboží zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Prodávajícího, zaslaným e-mailem na elektronickou adresu Prodávajícího, vyplněním a zasláním reklamačního formuláře na stránce Prodávajícího. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ve smyslu příslušných právních předpisů zejména § 18 a násl. zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele v platném znění.
 5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:
  • předáním opraveného zboží,
  • výměnou zboží,
  • vrácením kupní ceny zboží,
  • vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží,
  • písemnou výzvou k převzetí plnění,
  • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 6. Konkrétní způsob vyřízení reklamace se dohodne po posouzení reklamované vady zboží. O výsledku vyřízení reklamace bude Kupující informován bezprostředně po vyřízení reklamace písemně.
 7. Faktura za zboží slouží zároveň jako záruční list, faktura bude Kupujícímu doručena spolu se zbožím.
 8. Záruční doba na sedací vaky Prodávajícího je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Pokud jde o sedací vak Prodávajícího, který již byl použit, záruční doba je 12 měsíců.
 9. Práva z odpovědnosti za záruční vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 10. Kupující je povinen používat zboží v souladu s instrukcemi vztahujícími se ke zboží.
 11. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího na internetové stránce www.sedacievaky-eshop.sk, který je zcela zaplacen. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně Požadovaných dokladů.
 12. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.X. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující se zavazuje poskytnout správné osobní údaje potřebné pro zpracování objednávky. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem splnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývajících z kupní smlouvy a smlouvy o přepravě nebo v rámci předsmluvních vztahů s Kupujícím, jakož i na své marketingové účely.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"). Prodávající odpovídá za to, že osobní údaje Kupujícího nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou společnosti zajišťující přepravu ve smyslu čl. VI odst. 3 VOP.
 3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, elektronická poštovní adresa (e-mail), adresa trvalého bydliště, adresa dodání zboží, fakturační adresa, telefonní číslo. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího, pokud budou tyto na základě spolupráce stran poskytnuty prostřednictvím objednávky ve smyslu těchto VOP nebo odesláním dotazu prostřednictvím stránky Facebook. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 4. Právním základem zpracování osobních údajů pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo v rámci předsmluvních vztahů s Kupujícím je §10 odst. 3 písm. b) Zákona o ochraně osobních údajů. V případě neposkytnutí údajů nedojde k uzavření smlouvy.
 5. Odesláním objednávky ve smyslu těchto VOP nebo odesláním dotazu prostřednictvím stránky Facebook uděluje Kupující dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Prodávajícího (zejména příležitostné zasílání nabídek zboží na e-mail). Doba platnosti souhlasu je 10 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat. Tento souhlas může Kupující odvolat písemným "odvoláním souhlasu" zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Prodávajícího nebo zaslaným na elektronickou adresu Prodávajícího. Souhlas se zasíláním nabídek zboží může Kupující odvolat označením kolonky odhlášení odběru, tato možnost odhlášení mu bude k dispozici v každém konkrétním emailu. Kupující si může kdykoliv vyžádat zasílání informací o nabídce Prodávajícího.
 6. Osobní údaje budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu Kupujícího se zpracováváním osobních údajů, resp. během existence účelu zpracování osobních údajů.
 7. Kupující má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:
  • vyžadovat potvrzení zda jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracovávány,
  • vyžadovat informaci o zdroji osobních údajů,
  • vyžadovat seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  • na opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů,
  • na likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,
  • na likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení zákona,
  • na blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu,
  • a další práva dle § 28 Zákona o ochraně osobních údajů.


XI. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn měnit VOP jednostranně, přičemž každá změna VOP nabývá účinnosti a stává se závaznou pro obě Strany dnem zveřejnění nového znění VOP na internetové stránce www.sedacievaky-eshop.sk. Nové, aktuální znění VOP se stává nedílnou součástí Kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
 2. Kupující prohlašuje, že byl s VOP seznámen a souhlasí s jejich případnými změnami ze strany Prodávajícího.
 3. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
 4. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
 5. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě kupní smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této Kupní smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
 6. Potvrzením validačního linku zaslaného na mail Kupujícího se Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.


Vipera, s. r. o., v Žiline, dne: 09. 11. 2010


Nákupní košík
Počet položek: 0
Cena celkem: 0,0 Kč
Přihlášení
Jméno:
Heslo:

 

Facebook Google Plus Twitter 

Najdete nás i na MALL.CZ