www.sedacivaky-eshop.cz

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti VIPERA, sro, IČO: 45 916 641, DIČ: 2023133860, se sídlem: Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina,
zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl C, vložka 53736 / L (dále jen "Prodávající")


I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách Prodávajícího www.sedacivaky-eshop.cz (dále jen "zboží") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva"). Tyto VOP vytvářejí pravidla pro realizaci koupě a prodeje zboží a platí na území České republiky, České republiky a ostatních členských států EU.
 2. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.sedacivaky-eshop.cz.
 3. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst.. 3 zákona č. 40/1964 Z. z. Občanského zákoníku v platném znění, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č.. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 4. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Z.zo ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku zůstávají těmito VOP nedotčeny.II. Definice pojmů

 1. Prodávající: VIPERA, s. r. o., IČO: 45 916 641, DIČ: 2023133860, se sídlem: Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina.
 2. Kupující: Osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím elektronického obchodu na www.sedacivaky-eshop.cz.
 3. Elektronická objednávka: Odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu na www.sedacivaky-eshop.cz a celková cena tohoto zboží včetně dopravy, zpracovaná systémem elektronického obchodu.
 4. Smluvní strany: Prodávající a Kupující.III. Proces uzavření Kupní smlouvy

 1. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy. Potvrzením validačního linku zaslaného na mailovou adresu Kupujícího se elektronická objednávka stává závaznou.
 2. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení validačního linku Kupujícím. Validační link je součástí elektronické objednávky zaslané Kupujícímu na jím zadanou mailovou adresu, kterou Prodávající potvrzuje obsah elektronické objednávky Kupujícího. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Po nesplenení výše uvedených podmínek se má za to, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě zaslané Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky Kupující nepotvrzuje validační link zaslaný na mail ale neprodleně kontaktuje Prodávajícího telefonicky nebo na e-mailovou adresu obchod (zavináč) sedacivaky-eshop.cz a vyrozumí ho o vzniklé nesrovnalosti.
 3. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
  a) Identifikace Kupujícího, t. j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
  b) Název objednávaného zboží s určením barevné složení podle katalogu;
  c) Množství objednávaného zboží;
  d) Celková cena zboží, která je uvedena vždy vedle vybraného zboží na internetových stránkách Prodávajícího www.sedacivaky-eshop.cz. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak;
  e) Adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);
  f) Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).
 4. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího bodu, je považována za neúplnou.Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího mailem nebo telefonicky a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.IV. Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prostřednictvím validačního linku zaslaného na e-mail Kupujícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a) V případě objednávky na dobírku doručenou kurýrem, pokud objednávku nebylo možné doručit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, špatně uvedená adresa doručení, neodpovídá na e-maily atd.).
  b) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14 dnů.V. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

 1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je podle § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku povinen předat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční doby a počíná od té doby trvat doba čtrnáctidenníKupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku..
 2. Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení (14 dní) a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu Prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, ze kterého bylo zboží Kupujícímu odeslán.
 3. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží na adresu Prodávajícího cenu zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího. Cenu poštovného vracíme v hodnotě 250 Kč na účet Kupujícího. Náklady na dopravu při vrácení zboží Prodávajícímu snáší Kupující v plné výši. Náklady na dopravu při vrácení zboží nese Prodávající pouze v tom případě, pokud zboží neodpovídal kvalitativním požadavkům a měl vady.
 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.VI. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za zboží celkovou cenu vyplývající z elektronické objednávky (včetně nákladů na dopravu), která byla zaslána na mail Kupujícího.
 2. Platby se provádějí v EUR, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
  a) PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU:
  Při tomto způsobu platby Kupující hradí celou částku za zboží (včetně dopravy) uvedenou v elektronické objednávce přímo kurýrovi při převzetí zboží;
  b) PLATBA PŘEDEM:
  Při tomto způsobu platby je Kupujícímu zaslané zboží kurýrní službou až po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedené v elektronické objednávce ve prospěch účtu Prodávajícího: 2400235756/2010Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.VII. Dodací podmínky

 1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Kupující potvrdil v mailu zaslán validační linkDodací doba se obvykle pohybuje v rozmezí 7 - 14 pracovních dní.
 2. Kupující si může kontrolovat stav vyřízení objednávky opětovným kliknutím na validační link, který mu byl zaslán na jeho mail spolu s elektronickou objednávkou nebo telefonicky u Prodávajícího.
 3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v Objednávkovém formuláři. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu snáší Kupující.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
 5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list a záruční doklad.
 6. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. Při viditelném poškození obalu zboží, zboží nepřebírejte! Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce, ne Prodávající. V případě poškození zboží je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Dopravce je povinen prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu a vrácení poškozeného zboží tak nebude prodejcům akceptováno. Obal, ve kterém je zboží doručeno zákazníkovi slouží pouze k ochraně zboží během přepravy, ne na uskladnění zboží v obalu.
 7. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího.
 8. Zboží dodává Prodávající výlučně na území České republiky a ČR. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení (e-mailem) si ceny za přepravné a balné a případně dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.VIII. Záruční doba a vady zboží a služeb

 1. Kupující je povinen používat zboží v souladu s instrukcemi vztahujícími se ke zboží.
 2. Záruka se nevztahuje na případy, kdy k vadě došlo neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby.
 3. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu.
 4. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího na internetové stránce www.sedacivaky-eshop.cz, který je zcela zaplacen. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně požadovaných dokladů.
 5. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.IX. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.
 2. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, zprostředkovatelů Prodávajícího (kurýrní služba), i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č.. 122/2013 Sb z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím elektronického obchodu na www.sedacivaky-eshop.cz Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek av rozsahu stanoveném právními předpisy.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné nebo e-mailové žádosti právo u Prodávajícího namítat vůči zpracovávání svých osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.
 4. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin. Kupující zmocňuje.X. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn měnit VOP jednostranně, přičemž každá změna VOP nabývá účinnosti a stává se závaznou pro obě Smluvní strany dnem vyhlášení nového znění VOP na internetové stránce www.sedacivaky-eshop.cz. Nové, aktuální znění VOP se stává nedílnou součástí Kupní smlouvy.
 2. Kupující prohlašuje, že byl s VOP seznámen a souhlasí s jejich případnými změnami ze strany Prodávajícího.
 3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě kupní smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této Kupní smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
 4. Potvrzením validačního linku zaslaného na mail Kupujícího se Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.


Vipera, s. r. o., v Žiline, dne: 10. 12. 2010


Nákupní košík
Počet položek: 0
Cena celkem: 0,0 Kč
Přihlášení
Jméno:
Heslo:

 

Facebook Google Plus Twitter